Mr M.G. Hop heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Insolventierecht: Faillissement, Surseance van betaling, WSNP

Ondernemingsrecht: Agentuur en distributie, Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Fusies en overnames, Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen

Op grond van deze registratie is mr M.G. Hop verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied en vanzelfsprekend wordt daar elk jaar aan voldaan.

Ondernemingsrecht:
Houblon Advocatuur verstaat hieronder alles wat de ondernemer nodig heeft op juridisch gebied. Of het nu gaat om de juridische structuur van de onderneming (bijvoorbeeld eenmanszaak, vennootschap onder firma of  besloten vennootschap) of het maken van degelijke contracten of overnames van andere bedrijven. Het kantoor adviseert, onderhandelt en zo nodig procedeert op dit brede terrein.

Specialisme bij ondernemingsrecht:

Insolventierecht:
Soms gaat het (financieel) niet goed met de onderneming en dreigt een faillissement. Vaak heeft de ondernemer enige schroom om dit te erkennen. Dat is begrijpelijk, maar toch is het verstandig om al in een vroeg stadium juridisch advies in te winnen over bedreigingen, maar ook over kansen om de onderneming weer rendabel te laten zijn. Het is beter om in plaats van om 23.55 met elkaar te praten, om 23.05 om de tafel te gaan zitten. Hoe eerder overlegd wordt over de juridische en financiële situatie, hoe eenvoudiger en sneller vaak een duurzame oplossing gevonden kan worden.

Houblon Advocatuur staat cliënten bij terzake advies over een dreigende insolventie (surseance van betaling, faillissement of Wet schuldsanering natuurlijke personen), maar ook tijdens de periode daarna, bijvoorbeeld op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Ook adviseert Houblon Advocatuur regelmatig bestuurders van verenigingen en stichtingen om aansprakelijkheid als bestuurder te voorkomen of af te weren jegens een curator. Sinds enige jaren treedt Houblon Advocatuur ook op als adviseur van Raden van Toezicht of Commissarissen om hen te begeleiden in alle voorkomende juridische aangelegenheden, waaronder de situatie dat de onderneming of organisatie in financiële problemen bevindt. Houblon Advocatuur adviseert regelmatig in het kader van doorstarts na faillissement en/of het kopen van goederen van een curator. Mr M.G. Hop heeft ruime ervaring als curator en kent hierdoor de juridische (en ook vaak praktische) problematiek rond insolventies goed.

Arbeids- en ambtenarenrecht:
Houblon Advocatuur treedt zowel op voor werkgevers, als werknemers. Dat lijkt tegenstrijdig, maar juist door op deze manier actief te zijn in het arbeidsrecht houdt je zicht op het belang dat een wederpartij kan hebben. Door je te verplaatsen in de andere partij kan je gericht op zoek gaan naar passende oplossingen voor de eigen cliënt teneinde een zaak tot een voor de cliënt zo gunstige wijze tot een oplossing te brengen. Het kantoor is actief in het arbeids- en ambtenarenrecht in de meest brede zin van het woord.