Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen:

  1. Houblon Advocatuur B.V. (verder ook te noemen Houblon Advocatuur) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het doel van de vennootschap is het uitoefenen van de advocatenpraktijk door daartoe bevoegde personen, met inachtneming van alle op een advocaat toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder de bepalingen van de Advocatenwet en de toepasselijke beroepsregels, al dan niet in samenwerking met (andere) beroepsbeoefenaren van het beroep van advocaat.

Opdrachtverlening:

  1. Indien aan Houblon Advocatuur diensten worden gevraagd door een cliënt, heeft deze opdracht te gelden als opdracht in de zin van titel 7 van Boek 7 BW, derhalve de artikelen 7:400 BW e.v. Deze bepalingen gelden ook voor vervolgopdrachten of aanvullende opdrachten.
  2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Houblon Advocatuur. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Houblon Advocatuur is gerechtigd een opdracht te weigeren of vooralsnog niet uit te voeren zolang de hiervoor door Houblon Advocatuur te betalen kosten (zoals griffierecht of een opdracht aan derden) nog niet op voorhand door de opdrachtgever zijn voldaan.
  3. Het staat Houblon Advocatuur vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door derden uit te laten voeren. De toepasselijkheid van de artikelen 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De kosten van ingeschakelde andere personen worden aan opdrachtgever doorberekend.
  4. Houblon Advocatuur is gerechtigd haar werkzaamheden uit hoofde van een aan haar verleende opdracht op te schorten indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van diens (financiële) verplichtingen. Indien de tekortkoming na aanmaning voortduurt, is zij gerechtigd de opdracht te beëindigen. Houblon Advocatuur vangt de opgedragen werkzaamheden eerst aan nadat een vooraf overeengekomen voorschotnota is voldaan.

Kosten:

  1. Houblon brengt het vooraf overeengekomen honorarium per uur in rekening, al dan niet uit hoofde van een overeengekomen abonnement. Houblon Advocatuur brengt geen kantoorkosten in rekening. Reiskosten worden slechts in rekening gebracht indien deze vooraf zijn overeengekomen. Reistijd wordt in rekening gebracht conform het vooraf overeengekomen honorarium per uur. Het honorarium wordt verhoogd met BTW. Naast het honorarium worden gemaakte kosten zoals griffierecht, kosten van uittreksels, kosten van deurwaarders (zogenaamde verschotten) of door Houblon Advocatuur ingeschakelde derden en dergelijke aan de opdrachtgever doorberekend zonder opslag van kosten. In beginsel wordt het honorarium en de gemaakte kosten maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Bij elke factuur wordt een overzicht van de bestede uren gestuurd en een overzicht van de betaalde kosten.
  2. Declaraties van Houblon Advocatuur dienen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan op de aangegeven rekening van Houblon Advocatuur, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en daarmee wettelijke (handels-)rente verschuldigd. Daarnaast brengt Houblon Advocatuur de buitengerechtelijke incassokosten in rekening conform het advies van de Commissie Voorwerk II, althans de werkelijk gemaakte incassokosten.
  3. Houblon Advocatuur kan de opdrachtgever te allen tijde verzoeken een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot te betalen, al dan niet ten behoeve van de betaling van door Houblon Advocatuur te maken kosten voor de opdrachtgever. Houblon Advocatuur is gerechtigd de opdracht nog niet uit te voeren zolang het voorschot niet is voldaan.

Aansprakelijkheid:

  1. Indien de uitvoering van een opdracht door Houblon Advocatuur of door haar ingeschakelde derden onverhoopt tot aansprakelijkheid leidt, is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door Houblon Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien in verband met de uitvoering van de opdracht of op enig andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Houblon Advocatuur onverhoopt aansprakelijk zou zijn, is deze schade beperkt tot hetgeen de bedrijfsrisicoverzekering die Houblon Advocatuur heeft afgesloten aan de gelaedeerde uitkeert.
  2. Voor het geval om enigerlei reden geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de door Houblon afgesloten verzekeringen, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Houblon Advocatuur aan de opdrachtgever in het jaar van het schadebrengende feit in rekening gebrachte bedrag met een maximum van € 15.000,–. Indien aansprakelijkheid voor schade voort zou komen uit een weigering een opdracht te aanvaarden door Houblon Advocatuur, is deze schade beperkt tot een bedrag van     € 5.000,–. De aansprakelijkheid van Houblon Advocatuur is voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht welke door derden zijn veroorzaakt is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde zou hebben kunnen ontvangen, althans Houblon Advocatuur van deze derde of zijn of haar aansprakelijkheidsverzekering heeft ontvangen uit hoofde van de door deze derde veroorzaakte tekortkoming.

Slotbepaling:
Op alle aan Houblon Advocatuur verstrekte opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen  zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank te ‘s-Gravenhage.